«Лесь і Партнери»

Безпідставним збагаченням є набуття однією особою майна за рахунок іншої без належної правової підстави.

Найчастіше безпідставне збагачення відбувається, коли громадянин або організація отримує щось, що їм не належить, наприклад, неіснуючий борг або суму, яка перевищує справжню суму боргу. Особі, яка безпідставно одержала майно, необхідно повернути майно, яке нею отримане внаслідок безпідставного збагачення, або його вартість і прибуток. Якщо безпідставне збагачення виникло внаслідок протиправних дій або укладення договорів, що завдають шкоди інтересам держави, стягнення справляється на користь держави.

Наразі окремі положення цього поняття містяться у главі 83 ЦК України, згідно з якими особи, які набули або зберегли майно належне іншій особі (потерпілому) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язані повернути це майно потерпілому. Фізична особа зобов’язана повернути майно навіть у разі, якщо згодом відпаде підстава його набуття (ст. 1212 ЦК).

Що таке безпідставне збагачення?

Безпідставним є перехід майна від однієї особи до іншої або без прямої вказівки закону, або всупереч меті правовідношення та його правовому змісту. Тобто набувач збагачується за рахунок потерпілого поза підставами, передбаченими законом, іншими правовими актами чи договорами.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка без достатньої правової підстави набула або зберегла у себе майно належне іншій особі (потерпілому) (неправомірно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути майно навіть у разізникнення підстави набуття майна. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи було майно протиправно вилучено чи утримано через поведінку особи, яка заволоділа майном, потерпілого, іншої особи або наслідків цієї події.

ВАЖЛИВО. Обов’язковою ознакою цієї норми є те, що цей вид позадоговірних зобов’язань породжують такі юридичні факти: 1) набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи; 2) відсутність для цього правових підстав або якщо такі відпали.

Аналогічна правова позиція висвітлена у постанові Верховного суду України від 07.06.2017 р по справі № 923/1233/15, (ЄДРСРУ № 67288523).

Якщо майно виникло у спосіб, не заборонений цивільним законодавством, воно не може вважатися набутим або збереженим без достатніх правових підстав для забезпечення учасникам майбутніх відповідних правовідносин певних цивільних прав та обов’язків. Зокрема, через певні юридичні факти, передбачені ч. 2 ст. 11 ЦК України, яка прямо регулює правову поведінку.

Які підстави набуття майна вважаються безпідставними?

Загальна умова частини першої статті 1212 ЦК України звужує сферу застосування системи безпідставного збагачення у договірних (підрядних) відносинах, або грошові кошти, одержані однією стороною за зобов’язанням, підлягають поверненню іншій стороні лише за наявності доказів. Лише у разі незаконного здійснення можуть застосовуватися положення ст. 1212 Цивільного кодексу України.

ВАЖЛИВО. Інакше кажучи, коли правовою підставою набуття (утримання) майна є дії набувача, потерпілого, інших осіб чи подій, стаття 1212 ЦК України може бути застосована лише за наявності таких юридичних підстав, за яких така юридична підстава буде скасована, закінчиться термін її дії, зміниться, припиниться або повністю зникне.

Такі правові висновки містяться в постановах Верховного Суду України у справі № 6-88ц13 від 02 жовтня 2013 року та справі № 6-122ц14 від 24 вересня 2014 року, що на підстави ст. 360-7 ЦПК України є обов’язковою для всіх судів України.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка набула або зберегла у себе майно належне іншій особі, зобов’язана повернути потерпілому це майно без достатньої правової підстави. Особа зобов’язана повернути майно навіть якщо відпали підстави набуття майна.

Чи будь-яке привласнення вважається безпідставним у розумінні ст. 1212 ЦК України?

Водночас окремі положення закону застосовуються лише тоді, коли одна особа отримує безпідставне збагачення за рахунок іншої особи і яке не може бути усунуто за допомогою інших спеціальних способів захисту, тому договірний характер правовідносин перешкоджає застосуванню судом положень ст. 1212 ЦК України.

Таким чином, між сторонами існують зобов’язальні правовідносини, які характеризуються способом повернення майна, переданого за договором, що виключає можливість розгляду справи згідно зі ст. 1212 ЦК України. У таких випадках права суб’єктів зобов’язальних правовідносин повинні захищатися за допомогою відповідних норм зобов’язального права.

Подібну позицію висловив Верховний Суд України в постанові від 23 березня 2016 р. у справі № 6-2978цс15 та Верховний Суд України в постанові від 25 лютого 2015 р. у справі № 3-2978цс15. № 11гс15 від 25.03.2015 р., справа № 3-5гс15 від 22 січня 2013 р. № 5006/18/13/2012, справа № 6-122ц14 від 24.09.2014 р., постанова ВГС України від лип. 2 2012, справа № 5006/18/13/2012, від 15.03.2017, справа № 910/10308/15.

Крім того, положеннями ст. 1212 ЦК України передбачено повернення майна, але обставини, які можуть бути підставою для визнання права власності за позивачем, не визначені.

На практиці, можна виділити способи виконання зобов’язання щодо придбання та збереження майна без достатньої правової підстави, а саме:

1) повернути потерпілому безпідставно отримане майно;

2) повернути вартість безпідставно набутого майна;

3) повернути дохід від власності;

4) сплатити відсотки на кошти, які не було отримано чи збережено належним чином.

Названі способи можна використовувати окремо або в комбінації відповідно до конкретних обставин.

Крім того, слід розуміти, що у деяких випадках безпідставно придбане майно не повертається.

Зобов’язання набувача виконати зобов’язання щодо придбання та збереження майна без достатньої правової підстави не є заходом відповідальності, а спрямоване лише на відновлення майнового стану утримувача майна за умови попереднього майнового стану. У випадку коли особа все одно в супереч приписам закону не повертає Ваше майно, то застосовуються й інші правові норми щодо цивільно-правової відповідальності набувача.

У разі необхідності Ви можете звернутися за безкоштовною консультацією щодо Вашої проблеми, щоб ми визначили чи можливий досудовий порядок врегулювання та чи вказані діяння не мають ознак кримінального діяння, для визначення подальшої стратегії та повернення ваших коштів.

Автори: Аліна Приймак, Ірина Лесь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *